Art Zbyt

Art Zbyt

Bądź na bieżąco:
//

Bądź na bieżąco:
//
Art Zbyt Art Zbyt Art Zbyt Art Zbyt Art Zbyt

Aktualności 2020

27/08/2020

Zbiorniki na olej napędowy – wymagania prawne

Podstawowym przepisem regulującym posiadanie zbiornika paliwa jest rozporządzenie Ministra MSWiA z 7 czerwca 2010 r. Zgodnie z paragrafem 11, punktem 1 dokumentu „dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika w zbiorniku naziemnym, dwupłaszczowym o pojemności do 5 m³ “. *

 1. Miejsce posadowienia zbiornika musi być oddalone co najmniej:
  10 m od terenu leśnego,
  10 m od budynków mieszkalnych,
  5 m od innych obiektów budowlanych,
  5 m od granicy działki, zbiorników wodnych lub ujęć wody.
 2. Zabronione jest lokalizowanie zbiorników do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków, nie należy sytuować ich także na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami. Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić minimum 3 m.
 3. Do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie układu dystrybucyjnego. Dla zbiorników o pojemności do 5 m³ przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.
 4. Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być przynajmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić minimum 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.
 5. Jeżeli wymagane jest posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych – zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.
 6. Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów. Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna, ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej. Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.
 7. Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew itp. powinny być na bieżąco kontrolowane przez użytkownika zbiornika. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.
 8. W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik, wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju. Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji.
 9. Uwaga! 
  • Zbiorniki należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego.
  • Zbiorniki do pojemności 2,5 m³ włącznie objęte są formą dozoru technicznego uproszczonego – do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji, zezwalającej na eksploatację.
  • Zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m³ objęte są formą dozoru technicznego ograniczoną, co wiąże się z obowiązkiem rejestracji urządzenia w lokalnej jednostce UDT. Należy wypełnić wniosek, załączyć dwa komplety dokumentacji technicznej i badanie odbiorcze. Dozór ograniczony zbiornika do 5 m³ wiąże się z opłatą roczną w wysokości 118,50 zł.

W swojej ofercie posiadamy zbiorniki naziemne dwupłaszczowe z dystrybutorem do przechowywania ON spełniające powyższe wymagania prawne – do obejrzenia na naszej stacji paliw Lotos w Miliczu (ul. Poprzeczna 6).

Dostępne pojemności to: 1340L, 2350L, 2500L,5000L.

Istnieje możliwość zakupu zbiornika gotówką, przelewem, na raty, bądź rozliczenie zakupu w upuście.

W celu zamówienia zbiornika prosimy o kontakt:
Paweł Biskup 603 591 111
Katarzyna Sorbicka 691 255 208

 

Powyższa informacja została opracowana w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;
 3.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2018r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;